حضرت‌ صالح‌(ع‌)

حضرت‌ صالح‌(ع‌)

صالح‌ در ميان‌ قوم‌ ثمود كه‌ ثمود از نوادگان‌ حضرت‌ نوح‌ بوده‌ زندگى‌ مى‌ كردونسب‌ صالح‌ هم‌ به‌ ثمود مى‌ رسد.

        قوم‌ ثمود در سرزمين‌ حجر كه‌ بين‌ عربستان‌ وسوريه‌ قرار داشت‌ زندگى‌ مى‌ كردند.قوم‌ ثمود مردمى‌ متمدن‌ بودند كه‌ براى‌ سكونت‌ خود قصرها مى‌ ساختندو از كوهها با مهارت‌ خاصى‌ خانه‌ مى‌ تراشيدند و دل‌ كوهها را مى‌ تراشيدند.شغل‌آنان‌ زراعت‌ و احداث‌ قنوات‌ و غرس‌ نخلها بوده‌ وزندگى‌ آسوده‌ وخوشى‌ داشتند.آنان‌ كمتر از سيصدسال‌ عمر نمى‌ كردند و بعضى‌ تا هزارسال‌ هم‌ عمرمى‌ نمودند.متأسفانه‌ بت‌ پرستى‌ در ميان‌ آنان‌ مرسوم‌ شد و خداوند تعالى‌ براى‌ هدايتشان‌ صالح‌ را در سن‌ شانزده‌ سالگى‌ كه‌ از خانواده‌هاى‌ اصيل‌ ومحترم‌خودشان‌ بود و به‌ عقل‌ و علم‌ در ميانشان‌ ممتاز و معروف‌ بود را فرستاد.صالح‌ تاسن‌ صد وبيست‌ سالگى‌ در ميان‌ قومش‌ مشغول‌ هدايت‌ بود ولى‌ فقط‌ افراد قليلى‌ به‌او پيوستند تا اينكه‌ عذاب‌ الهى‌ بر قوم‌ ثمود نازل‌ شد و آن‌ مردم‌ بت‌ پرست‌ به‌وسيله‌ صيحه‌ وزلزله‌ و صاعقه‌ نابود شدند.قبر صالح‌ در قبرستان‌ وادى‌ السلام‌ نجف‌مى‌ باشد.

صالح در قرآن

        به‌ قسمتى‌ از سخنان‌ صالح‌ خطاب‌ به‌ قومش‌ وجوابهاى‌ مردم‌ بت‌ پرست‌ اشاره‌مى‌ نمائيم‌:

  «صالح‌ به‌ قومش‌ گفت‌:چرا تقوا نداريد؟من‌   براى‌ شما پيامبرى‌ امينم‌.پس‌تواداشته‌ واز من‌ پيروى‌ كنيد.من‌ از شما مزد نمى‌ خواهم‌ كه‌ مزدم‌ با خداست‌.آيا شمادر حال‌ امنين‌ رها خواهيد شد؟در باغها وچشمه‌ سارها و كشتزارها و درختهاى‌ خرمايى‌ كه‌ ميوه‌اش‌ لطيف‌ است‌؟در حالى‌ كه‌ از كوهها خانه‌ها مى‌ تراشيد!پس‌ تقواداشته‌ واز من‌ فرمان‌ بريد و از مسرفين‌ اطاعت‌ نكنيد آنها كه‌ در زمين‌ تباهكارى‌ مى‌ كنند وكار نيك‌ وشايسته‌ نمى‌ نمايند. آنها گفتند: تو جادوشده‌اى‌ !تو آدمى‌ مثل‌ما هستى‌ و اگر راست‌ مى‌ گويى‌ معجزه‌ بياور!»

   «صالح‌ گفت‌:اى‌ قوم‌ من‌!چرا براى‌ عذاب‌ عجله‌ مى‌ كنيد؟چرا از خدا آمرزش‌نمى‌ خواهيد شايد به‌ شما رحم‌ كند؟ آنها گفتند: ما تو ويارانت‌ را به‌ شگون‌ و فال‌ بدگرفته‌ايم‌!صالح‌ گفت‌:اين‌ فال‌ شما نزد خدا مى‌ ماند وشما در معرض‌ امتحان‌هستيد.»

   «صالح‌ به‌ قوم‌ ثمود گفت‌:اى‌ قوم‌ من‌!خداى‌ واحد را بپرستيد كه‌ غير از اوخدايى‌ نيست‌.من‌ از طرف‌ خدا معجزه‌ آورده‌ام‌.كه‌ اين‌ شتر خدا است‌ كه‌ بايد او رارها كنيد تا در زمين‌ خدا بخورد و او را اذيت‌ نكنيد كه‌ عذاب‌ الهى‌ شما را فرا خواهدگرفت‌.يادتان‌ باشد كه‌ خدا   شما را بعد از قوم‌ عاد،در اين‌ زمين‌ ساكن‌ نمود كه‌ ازجاهاى‌ نرمش‌ قصر بسازيد و از سنگهاى‌ كوه‌ خانه‌ درست‌ مى‌ كنيد.پس‌ بيادنعمتهاى‌ خدا باشيد ودر زمين‌ فساد نكنيد.

  عده‌اى‌ از گردنكشان‌ قومش‌ به‌ پيروان‌ صالح‌ گفتند آيا شما يقين‌ داريد كه‌صالح‌ از طرف‌ خدا آمده‌ است‌؟گفتند ما به‌ آنچه‌ صالح‌ بدان‌ فرستاده‌ شده‌ ايمان‌داريم‌.گردنكشان‌ گفتند ولى‌ ما به‌ آنچه‌ شما بدان‌ ايمان‌ آورده‌ايد كافريم‌!سپس‌ ناقه‌خداى‌ را كشتند و از امر خدا سرپيچى‌ نمودند وگفتند اى‌ صالح‌ !آنچه‌ از عذاب‌وعده‌ دادى‌ بياور!ناگاه‌ زمين‌ لرزه‌ آنان‌ را فرا گرفت‌ و درخانه‌ هاى‌ خود بر رو افتاده‌مردند.صالح‌ خطاب‌ به‌ آنان‌ (مرده‌هاى‌ آنها)گفت‌:اى‌ قوم‌ من‌!من‌ پيا خدايم‌ رارساندم‌ و به‌ شما نصيحت‌ كردم‌ ولى‌ شما افراد خيرخواه‌ را دوست‌ نداريد.